• Komunikačný kanál

    • KOMUNIKAČNÝ KANÁL

    • Komunikačný manuál slúži k vzájomnej efektívnej komunikácii, pomôže pri zorientovaní sa v konkrétnych situáciách. Nájdete v ňom všetky potrebné informácie - koho, kedy a akým spôsobom osloviť.

     __________________________________________________________________________________

     1. POTVRDENIA A POPLATKY:

     Vybavuje : Erika Leščinská - Hospodárka školy

     •     Potvrdenie o návšteve školy - Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje  dieťa?  -  https://help.edupage.org/sk/e2755      
     •     Potvrdenie pre ŽSR, SAD
     •      Poplatky CVČ, ŠKD
     •     Čip, kľúč od šatňovej skrinky

     Kontakt: +421 055 729 80 41 / hospodárka školy /

                    +421 055 678 48 19 - ústredňa

                        skola@zspoziarnicka.sk

      

     2. Žiadosti rodičov, ktoré rieši triedny učiteľ:

     • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (doručiť minimálne 3 dni pred uvoľnením)
     • Žiadosť o oslobodenie z vyučovania
     • Žiadosť o povolenie  komisionálnej skúšky
     • Potvrdenie o bezinfekčnosti

     Tlačivá nájdete v záložke - ŽIACI A RODIČIA  - Tlačiva na stiahnutie

      

     3. Oznámenia rodičov, ktoré rieši triedny učiteľ:

     • Oznámenie o kúpeľnej liečbe,
     • Oznámenie o vyučovaní v základnej škole pri zdravotnom zariadení,
     • Oznámenie o zákaze cvičenia na hodinách TŠV z dôvodu rekonvalescencie.

      

     4. Prihlášky na stredné školy a osemročné gymnáziá

     • Všetky informácie k prihláškam poskytuje výchovná poradkyňa Mgr. Hedviga Gedeonová.

     Kontakt: ge.zspoziarnicka@gmail.com / konzultačné hodiny v stredu po emailovom alebo telefonickom dohovore /

     Kontakt: mo.zspoziarnicka@gmail.com / konzultačné hodiny po emailovom alebo telefonickom dohovore /

      

     5. Škola v prírode, viacdňové exkurzie, Výlety

      

     Vybavuje triedny učiteľ:

     • Čestné prehlásenie
     • Záväzná prihláška
     • Informovaný súhlas
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti
     • Potvrdenie od lekára

      

     6. Školský klub detí (ŠKD)

     • Vybavuje :  Zdenka Kiszelyová
     • Kontakt: z.kiszelyova@zspoziarnicka.sk,  tel.č. : +421 055 678 48 19 - ústredňa
     • Všetky informácie sú na hlavnej stránke školy v prvom páse prvá ikona - ŠKD 

     Tlačivá nájdete v záložke - ŽIACI A RODIČIA  - Tlačiva na stiahnutie

      

     7. Školská jedáleň

     • Vybavuje vedúca školskej jedálne: Ing. Ľuboslava Iričeková
     • Kontakt: jedalen@zspoziarnicka.sk,  tel. č. : 055 678 5092

     Všetky informácie sú na hlavnej stránke školy v prvom páse druhá ikona - Školská jedáleň

     Tlačivá nájdete v záložke - ŽIACI A RODIČIA  - Tlačiva na stiahnutie

      

     8. Krúžky - CVČ

     • Vybavuje zástupkyňa pre CVČ: Mgr. Zuzana Baronová
     • Kontakt: z.baronova@zspoziarnicka.sk,  tel.č. : +421 055 678 48 19 - ústredňa

     Všetky informácie sú na hlavnej stránke školy v prvom páse prvá ikona - CVČ - Krúžky

     Tlačivá nájdete v záložke - ŽIACI A RODIČIA  - Tlačiva na stiahnutie

      

     9. Štúdium v zahraničí

      

     • Ak žiak bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, musíte kontaktovať riaditeľku školy/ zástupkyňu školy, ktorá je koordinátorom celého postupu.
     • Dokumenty k štúdiu v zahraničí a komisionálnemu preskúšaniu (je potrebné doručiť poštou, podpísané oboma rodičmi):                                                                          
     • Žiadosť o plnenie si povinnej školskej dochádzky v zahraničí                             
     • Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky

      

     AKO KOMUNIKOVAŤ

     Efektívna komunikácia je jediným kľúčom k riešeniu medziľudských problémov, nedorozumení či nesprávnych dohadov. 

     Je potrebné dodržiavať všeobecné zásady:

     • komunikovať zdvorilo, s rešpektom a úctou, vecne, ale nezabúdať na empatiu,
     • komunikovať cez Edupage a školský e-mail, osobne v rámci dohodnutých hodín,
     • dodržať postupnosť pri riešení situácie – najskôr osloviť učiteľa daného predmetu, potom triedneho učiteľa, špeciálneho pedagóga či psychológa a až nakoniec vedenie školy,
     • uviesť celé meno žiaka a triedu (najmä, ak má rodič iné meno ako dieťa),
     • učiteľ si vedie písomné záznamy z konzultácií, podpísané všetkými prítomnými.

      

     Komunikácia na úrovni: učiteľ – žiak – rodič

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • osloviť vždy najskôr učiteľa daného predmetu,
     • jasne určiť cieľ konzultácie,
     • určiť postup riešenia,
     • komunikovať, kým sa problém nevyrieši.

     Komunikácia na úrovni: učiteľ (triedny učiteľ) – rodič

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • telefonický rozhovor s triednym učiteľom – v rámci dohodnutých  hodín učiteľa,
     • osobné stretnutie s rodičmi žiaka – pozvanie na konzultácie napr. ohľadom správania, prospechu žiaka a pod. Pri osobnom rozhovore je potrebné na oboch stranách konkretizovať problém a určiť postup riešenia. V prípade potreby sa vypracuje záznam zo stretnutia,
     • možnosť komunikácie aj cez správy v Edupage,
     • zadávanie neprítomnosti žiaka cez Edupage,
     • pre kontakt žiak – učiteľ - rodič na 1. stupni naďalej používať osvedčené slovníčky alebo  Edupage

      

     Špeciálny pedagóg 

     vybavuje  – Mgr. Inna Kuchak 

     Kontakt : +421 055 678 04 819 - ústredňa

     Hlavný panel - O ŠKOLE  - Zamestnanci školy - Odborní zamestnanci

     • odporúča, ako postupovať, ak sú u dieťaťa podozrenia na poruchy učenia,
     • vybavuje súhlas rodičov na spoluprácu so špeciálnym pedagógom,
     • spracúva Všeobecné odporúčania pri práci s deťmi s poruchami učenia (dyslexiou, dyskalkúliou, dysortografiou a pod.),
     • dôležitá je spolupráca a komunikácia: žiak – triedny učiteľ – vychovávateľ – rodič, odborná pomoc v rámci školy je dôležitá a pomáha pri riešení výchovných aj vzdelávacích problémov.

      

     Školský psychológ 

     vybavuje - Mgr. Zlatica Kipikašová

     Kontakt : +421 055 678 04 819 - ústredňa

     Hlavný panel - O ŠKOLE  - Zamestnanci školy - Odborní zamestnanci

     • Súhlas rodičov na spoluprácu so školským psychológom,
     • odporúčanie pre rodiča na spoluprácu so školským psychológom alebo na psychologické vyšetrenie.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje