• Žiacky parlament

    •         

     ŠTATÚT ŽIACKEHO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     Základné ustanovenia:

     1. Školský parlament je zložený zo žiakov 4. až 9. ročníka a koordinátora

     2. Sídlom parlamentu je ZŠ Požiarnická 3,  Košice

     Poslanie

     1. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno - vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení, na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku a usmerňovanie nevhodné ho správania sa mimo školy.

     2. Prijímanie opatrení pre zlepšenie výchovných činností na škole, zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam.

      

     Čo je žiacky parlament (ŽP)?

     ŽP tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.

      

     Čo je cieľom ŽP?

     Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov. Taktiež ŽP vedie žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

      

     Ako funguje ŽP?

     • Členovia ŽP sú volení svojimi spolužiakmi v kmeňových triedach na začiatku školského roka. Žiaci si svojich zástupcov volia na 1 školský rok, v prípade nespokojnosti s ich činnosťou majú právo kedykoľvek odvolať svojho zástupcu hlasovaním v triede a zvoliť si nového.
     • Zvolení zástupcovia sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach žiackeho parlamentu.
     • Všetci členovia ŽP majú rovnoprávne postavenie, t.j. v prípade hlasovania platí 1 člen = 1 hlas.
     • Každý člen ŽP má za povinnosť informovať svojich spolužiakov o priebehu zasadnutí, o prejednávaných problémoch a rozhodnutiach, ku ktorým dospel žiacky školský parlament.
     • ŽP nezasahuje do školských záležitostí, o ktorých rozhoduje výlučne vedenie školy.

     V prípade, že práca ŽP bude iba formálna a nebude plniť svoju funkciu, môže riaditeľka školy jeho činnosť kedykoľvek ukončiť.

      

      

     PREDSEDA       
                     PODPREDSEDA                                        

      

           TRIEDA       ZÁSTUPCA     
     IV. K                        
     IV. S  
     IV. Z  
     V. A  
     V. B   
     V. C    
     VI. A  
     VI. B  
     VI. C Andrej Yazdany   
     VII. A  Radka Sasáková
     VII. B  Eliška Horňáková
     VII. C Jakub Nováček
     VIII. A Štefan Hríb
     VIII. B Šimon Popovíč
     IX. A Erika Verebová 
     IX. B Daniel Galdun 

      


            

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje