• Zameranie školy

    •   

     Škola  pre život

     • Princípom nás, učiteľov našej Školy pre život je pripraviť žiakov pre dnešný svet tak, aby sa nielen uplatnili na dravom ekonomickom trhu dnešného života, ale aby ho aj formovali a spolu vytvárali. Chceme, aby deti našej Školy pre život ten svoj život žili zodpovedne, nesúc si poznanie hodnôt lásky, súcitu, empatie a úcty. Úcty k svojmu životu.

      

     • Od školského roku 2015/2016 škola nadviazala na svoju bohatú športovú históriu a otvorila triedy pre nadaných  a talentovaných žiakov v oblasti športu : futbal, plávanie, vodné pólo, tenis. Žiaci majú možnosť svoj talent rozvíjať pod odborným dohľadom trénerov v úzkej spolupráci s pedagógmi školy. Na prijatie žiaka do tejto triedy je potrebné: absolvovať výkonnostné testy a súhlas detského lekára na výkon daného druhu športu.

      

     • Pedagógovia sa venujú aj žiakom s umeleckým nadaním ( tanec, spev, hudba - kapela, tvorivé dielne)

      

     • Škola vydáva školský časopis " Dráčik "

      

     Ďalej sa škola zameriava na :

     • Celodenný system vzdelávania
     • Výučbu cudzích jazykov

                                                     – anglický jazyk (od 1. roč.metóda CLIL), 

                                                     -  nemecký a ruský jazyk - voliteľný od 5. ročníka,

     • Vyučovanie informatiky a informatických zručností
     • Bohaté mimoškolské aktivity
     • Súčasťou školy je :  - školský klub detí (ŠKD ): Štvorlístok ,

                                         - centrum voľného času (CVČ ),

                                         - školská jedáleň ( ŠJ ),

     Žiaci školy majú možnosť využívať a vzdelávať sa :

     •               v jazykových učebniach,
     •               v hudobnej učebni
     •               v troch učebniach informatiky,
     •               v tabletovej učebni
     •               v triedach s interaktívnymi tabuľami 

      

     Základnú školu tvorí :

     •                                   školská knižnica
     •                                   tri  telocvične
     •                                   veľký športový areál

      

                               

      

        
        
        
        
        
        
        
      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje