• Vedenie školy

    • VEDENIE ŠKOLY

      

     Riaditeľ školy: PaedDr. Antónia MÜNDELOVÁ  
     Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň:    Mgr. Eva KOĽVEKOVÁ
     Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň:                   Mgr. Katarína MOKRÁ
        
     Zástupkyňa pre ŠKD: Zdenka KISZELYOVÁ
     Zástupkyňa pre CVČ: Mgr. Zuzana BARONOVÁ
     Hospodárko prevádzkový úsek: Erika LEŠČIŠINSKÁ
     Ekonomický úsek Emília DEVEROVÁ
     Výchovná poradkyňa: Mgr. Hedviga GEDEONOVÁ
     Predsedkyňa ZOOZ Mgr. Hedviga GEDEONOVÁ
     Špeciálny pedagóg: Mgr. Inna KUCHAK
     Školský psychlóg: Mgr. Zlatica KIPIKAŠOVÁ
     Vedúca školskej jedálne Ing. Ľuboslava IRIČEKOVÁ
        
        

     PEDAGÓGOVIA ŠKOLY

     Triednictvo :      
     I.B  Mgr. S. Miklošová V.A Ing. M. Pappová
     I.K Mgr. P, Štafurová V.B RNDr. A. Fecišková
     I.S Mgr. J. Popovičová V.C Mgr. Ľ. Kačmárová
     I.Z Mgr. Z. Zozuličová VI.A Ing.  D. Ihnátová
     II.L PaedDr. M.  Bajusová VI.B PaedDr. L. Maliňák
     II.M Mgr. M. Jošťáková VI.C RNDr. E. Tančiboková
     II.V Mgr. G. Horňáková VII.A Mgr. J. Kaplárová
     III.J Mgr. K. Sabová VII.B Mgr. Z. Illyésová
     III.O Mgr. A. Šlechtová VII.C Mgr. K. Mako
     III.T Mgr. Ľ. Javornícka VIII.A Mgr. H. Gedeonová
     IV.D Mgr. M. Neupaverová VIII.B Mgr. K. Krisztová
     IV.P Mgr. T. Bognová IX.A Mgr. D. Pikulová
     IV.R Mgr. P. Fabryová IX.B RNDr. M. Števková      

      

      

     Učitelia bez triednictva 

     Mgr. M. Ambróz, M. Miklušičák, Mgr. M. Molnárová, ThLic. M. Gira. PhD.,  Mgr. T. Zajac,  Mgr. M. Šedová,  Mgr. I. Kuchak,  M.Burtyn, Ing. M.Buntová,  RNDr. V. Fečíková, Mgr. I. Harach,  Mgr. M. Pechová, Ing. H. Vašková, Anj lektor

     Externí učitelia: Mgr. S. Kocka

     Asistenti učiteľa

     PhDr. M. Nemethová, RNDr. S. Ondráčková,  Mgr. I. Višnevská, Mgr. I. Ivanová, RNDr.A. Šujanská

      

      

     ŠKD :  
     I. odd.  Bc. Zuzana Girmonová
     II. odd.  Mgr. Zuzana Baronová
     III. odd. Veronika Andrejková
     IV. odd. Bc. Monika Podolinská
     V. odd. Ing. Miroslava Brveníková
     VI. odd. Denisa Trnovská  
     VII. odd. Mgr. Jana Nagyová
     VIII. odd. Erika Podolinská
     IX. odd. Zdenka Kiszelyová - vedúca vychovávateľka 
     X odd. Mgr. Anna Ivanová
      

     Administrátor:  Ing. Ihnátová

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje